Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

musical box /'mju:zikl bɒks/  

  • Danh từ
    hộp nhạc (khi bỏ nắp đi sẽ phát ra nhạc)