Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều musclemen) (khẩu ngữ, đôi khi xấu)
    người vạm vỡ