Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

muscle-bound /'mʌslbaʊnd/  

  • Danh từ
    có bắp cơ to và rắn (do luyện tập quá mức)