Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

murmurous /'mɜ:mərəs/  

  • Tính từ
    (tu từ)
    rì rào, vo ve
    the murmurous hum of bees
    tiếng ong vo ve