Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

murderess /'mɜ:dəris/  

  • Danh từ
    người phụ nữ giết người