Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kịch câm (ngày lễ Giáng sinh)
    sự diễn đạt kịch câm (trong ngày lễ Giáng sinh)