Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mummify /'mʌmifai/  

  • Động từ
    ướp (xác)
    xác ướp