Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mummification /,mʌmifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự ướp xác