Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kịch câm
    uốm pùi (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    lễ nghi lố lăng