Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

multiplication /,mʌltipli 'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự nhân
  con tính nhân
  children learning to do multiplication and division
  trẻ con học làm tính nhân và tính chia

  * Các từ tương tự:
  multiplication table