Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân vật quan trọng, người tai mắt
    (chính trị) người độc lập (không theo một đảng phái chính trị nào)

    * Các từ tương tự:
    mugwumpery