Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mucous membrane /,mju:kəs 'membrein/  

  • Danh từ
    (sinh vật)
    màng nhầy