Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mucilage /'mju:silidʒ/  

  • Danh từ
    (sinh vật)
    chất nhầy