Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

muchness /'mʌtʃnis/  

  • Danh từ
    to be much of a muchness như nhau, chẳng khác gì nhau, cũng thế thôi