Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • viết tắt (số nhiều MSS)
    bản viết tay; bản thảo

    * Các từ tương tự:
    ms-dos, MSc, mss, MST