Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của miles per gallon)
    số dặm [chạy được khi tiêu tốn] mỗi ga-lông xăng
    this car does 40 mpg
    xe này chạy được 40 dặm mỗi ga-lông xăng