Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Member of Parliament) nghị sĩ
    (viết tắt của military police [man]) quân cảnh

    * Các từ tương tự:
    mpc, mpg, mph, Mphil