Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bất động, cứng đờ, chết cứng