Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    di động, tính có thể di chuyển
    động sản

    * Các từ tương tự:
    moveableness