Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moveability /mu:və'biliti/  

  • Danh từ
    tính di động, tính có thể di chuyển