Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mourning-band /'mɔ:niɳbænd/  

  • Danh từ
    băng tang