Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mourner /'mɔ:nə[r]/  

  • Tính từ
    người đưa tang