Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain warfare /'mauntin'wɔ:feə/  

  • Danh từ
    tác chiến vùng núi