Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain sickness /,maʊntin 'siknis/  

  • Danh từ
    chứng say núi