Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain range /maʊntin'reindʒ/  

  • Danh từ
    dãy núi, rặng núi