Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain people /'mauntin'pi:pl/  

  • Danh từ
    dân tộc miền núi; người dân miền núi