Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain lion /maʊntin'laiən/  

  • Danh từ
    (động vật)
    như puma
    xem puma