Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain goat /'mauntin'gout/  

  • Danh từ
    (động vật học) dê rừng