Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain chain /,maʊntin't∫ein/  

  • Danh từ
    dãy núi, rặng núi