Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mountain ash /,maʊntin'æ∫/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây lê đá chim