Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

MOT /,em əʊ 'ti:/  

 • Danh từ
  viết tắt (Anh)
  (viết tắt của Ministry of Transport) bộ Giao thông vận tải
  (cũng MOT test) sự kiểm tra định kỳ (các xe cộ)
  she took her car in for its Mot
  chị ta đưa xe kiểm tra định kỳ

  * Các từ tương tự:
  mote, motel, motet, motey, moth, moth-eaten, mothball, mother, mother country