Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motional /'mouʃənl/  

  • Tính từ
    vận động, chuyển động