Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motion study /'mouʃn'stʌdi/  

  • Danh từ
    sự nghiên cứu các động tác (để hợp lý hoá sản xuất) ((như) time anh motion_study)