Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motion picture /,məʊ∫n'pikt∫ə[r]/  

  • Danh từ
    phim điện ảnh