Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother-in-law /'mʌðəinlɔ:/  

  • Danh từ
    (số nhiều mothers-in-law)
    mẹ chồng; mẹ vợ