Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother wit /'mʌðəwit/  

  • Danh từ
    trí tuệ bẩm sinh