Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con tàu mẹ (cung cấp đồ tiếp tế cho các tàu con)