Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother earth /'mʌðə'ə:θ/  

  • Danh từ
    đất mẹ-(đùa cợt) đất, mặt đất