Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mother country /'mʌðə,kʌntri/  

  • Danh từ
    tổ quốc, quê hương
    mẫu quốc (đối với các thuộc địa)