Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mosaic /məʊ'zeiik/  

  • Danh từ
    tranh ghép mảnh; đồ trang trí ghép mảnh; đồ khảm

    * Các từ tương tự:
    Mosaic, mosaicist