Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortally /'mɔ:təli/  

 • Phó từ
  đến mức có thể chết
  mortally wounded
  bị thương đến mức có thể chết được, bị tử thương
  cực kỳ
  mortally afraid
  cực kỳ sợ hãi