Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trọng tội (trong giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã)