Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

morpheus /'mɔ:fju:s/  

  • Danh từ
    (thần thoại,thần học) thần mộng, thần ngủ
    in the arms of Morpheus
    đang ngủ say sưa