Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chứng suy nhược trí tuệ, sự ngu si/đần độn