Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moralize /'mɔrəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  răn dạy
  rút ra bài học đạo đức, rút ra ý nghĩa đạo đức
  Nội động từ
  luận về đạo đức, luận về luân l

  * Các từ tương tự:
  moralize, moralise