Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moralise /'mɔrəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    răn dạy
    rút ra bài học đạo đức, rút ra ý nghĩa đạo đức
    Nội động từ
    luận về đạo đức, luận về luân l