Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moral victory /'mɒrəl'viktəri/  

  • Danh từ
    sự thắng lợi về tinh thần