Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moral support /,mɒrəlsə'pɔ:t/  

  • Danh từ
    sự ủng hộ về tinh thần