Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moral certainty /,mɒrəl 'sɜtnti/  

  • điều chắc chắn khó mà nghi ngờ được