Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    gà nước (con mái)